Master Program for Mechanical Design and Theory

Mechanical Design and Theory was amongst the first batch of the Master degrees granted in 1981. As well, it was entitled as a municipal-key discipline by Shanghai Education Commission in 2002. Furthermore, a long-term collaboration has been established with port machinery manufacturers, port companies and research institutes in such fields as the crane structure and mechanical design, new product development, fault diagnosis and system simulation.

Directions of Research

Research Fields

Research Directions

Master Supervisors

Modern Design Theories and methodologies

 

 

Design theories and methods on cranes

Failure analysis on metal structures

Intelligent design and simulation

Structural dynamics and simulation

Mechanical CAD technology

Wang Chonghua, Dong Lihua, Yang Yongsheng, Shi Weichen, Liang Gang  Liang Chenji, Dong Dashan, Mei Xiao, Wu Jiangwei, Yin Li, etc.

Material Transport Technologies and  Equipments

Research and development for cranes and riggers

 

Zheng Su, Zhang Yiji, Wang Yuemin, Zhou Yinlong, etc.

Port and Offshore Engineering

 

 

Fundamentals on port and offshore equipments

Offshore engineering

Port and offshore equipment design and simulation

Mi Weijian, Zheng Su, Wang Yuemin, Dong Dashan, Mei Xiao, Zheng Zhiyin, etc.

Dynamic Mechanical Property analysis and investigation

Machinery condition monitoring and fault diagnosis

Engineering signal processing technology

Modern equipment management

Huang Youfang, Mi Weijian, Hu Xiong, Lou Jin, Chen Yongkang, Ma Jie, Huang Wanjuan, Luo Hongxia, etc.

Mechanical and Innovative Design

 

Robotic mechanism

Mechanism and application

 

Zhang Jiyuan, Chen Feng, Wu Gang, Song Guangming, Shi Juan, Yang Yongsheng, Hong Lei, etc.

回顶部